NEBE V PLAMENECH NEBE V PLAMENECH NEBE V PLAMENECH

Kurýr o 1. akční WAP a Java hře pro mobilní telefony · Vydává DolphinGames · 0 Kč · Ročník III
Podmínky

Provozovatelem hry Nebe v plamenech, dále jen hra, je v České republice společnost B2B.CZ, s.r.o., divize DolphinGames. Společnost B2B.CZ, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16561. IČO 259 444 28.

Hra je dostupná na URL adrese http://www.nvp.cz, avšak pouze přes WAP brány společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., nebo T-Mobile Czech Republic a.s.

Klientům společností Telefónica O2 a T-Mobile není účast ve hře žádným způsobem omezena, klienti ostatních mobilních operátorů musí do hry přistupovat přes zmíněné WAP brány společností Telefónica O2 nebo T-Mobile. Informace o potřebném nastavení uvedených WAP brán jsou k dispozici na adrese www.cz.o2.com nebo www.t-mobile.cz.

Účastnit se hry je možné pouze z mobilního přístroje. K účasti pod konkrétní registrací (přidělenou či zvolenou přezdívkou) je dále nutný přístup ze SIM karty s takovým telefonním číslem, ke kterému byla vytvořena. Není možné se do hry přihlásit pod stejnou přezdívkou z více SIM karet a stejně tak není možné přihlásit se z jedné SIM karty pod více přezdívkami. Automatická registrace účastníka probíhá pouze při prvním vstupu do hry. Při dalším vstupu do hry je pro identifikaci účastníka hry použito telefonní číslo patřící SIM kartě přistupujícího mobilního přístroje.

V případě získání nároku na výhru účastník hry souhlasí s tím, že předá Provozovateli hry, případně distributorovi výher, kterého Provozovatel pověří, své osobní údaje (jméno, příjmení a poštovní adresu). Výherce dále souhlasí s tím, že tyto jeho osobní údaje, případně také fotografie pořízené při předání výher, mohou být zveřejněny či použity pro obchodní a marketingové účely Provozovatele hry po dobu sedmi let. V případě nesouhlasu se výherce vzdává svého práva na výhru.

Nárok na výhru nemohou nabýt zaměstnanci a osoby blízké zaměstnancům společnosti B2B.CZ, s.r.o., případně pověřeného distributora výher. Nárok na výhru nevzniká také v případě porušení stanovených Pravidel hry.

Svou účastí na setkání, které ve prospěch hry pořádá Provozovatel, dává účastník souhlas ke zveřejnění svých fotografií či jejich použití pro obchodní a marketingové účely Provozovatele hry po dobu sedmi let.

Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit Pravidla hry, a to i bez předchozího upozornění účastníkům hry. Stejně tak si Provozovatel vyhrazuje právo jednostranně měnit Podmínky hry, poplatky za hru nebo dobu trvání hry, případně stanovit nové výhry. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo omezit účast ve hře, případně k ní určitému účastníkovi neumožnit přístup.

Provozovatel si vyhrazuje právo hru kdykoliv ukončit z technických, obchodních nebo z jiných důvodů. V případě, že se tak rozhodne, bude tato skutečnost oznámena nejméně sedm dní před plánovaným ukončením hry.

Účastí ve hře právní nárok na výhru nevzniká. Výhra není právně vymahatelná a věcné ceny nelze finančně proplatit.

Kompletní znění pravidel hry je umístěno na stránce Pravidla.

Ceny WAP připojení se řídí aktuálním ceníkem toho mobilního operátora, jehož je účastník klientem. Aktuální ceníky jsou k dispozici např. ve značkových prodejnách nebo na Internetu na adresách www.cz.o2.com, www.t-mobile.cz nebo www.oskar.cz.

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a společnost T-Mobile Czech Republic a.s. neručí za obsah a funkčnost hry. Společnost B2B.CZ, s.r.o. neručí za délku časové prodlevy, která uplyne mezi vygenerováním vyžádané stránky a jejím zobrazením na mobilním přístroji účastníka hry.

Registrací do hry účastník prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s Pravidly a s těmito Podmínkami hry Nebe v plamenech.
LinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinka
 

DolphinGames Reklama

Reklama Reklama